Stanovy Združenia pre podporu neurovedného výskumu

Stanovy občianskeho združenia:

Združenie pre podporu neurovedného výskumu

 

I.

Názov a sídlo

Názov občianskeho združenia je „Združenie pre podporu neurovedného výskumu“.

Sídlom združenia je Neurobiologický ústav BMC SAV, Šoltésovej 4, 040 01 Košice.

 

Združenie pre podporu neurovedného výskumu je dobrovoľné občianske združenie otvorené pre každého člena, ktorý má záujem o podporu vedy. Združuje vedeckých, pedagogických, odborných pracovníkov, študentov, živnostníkov, podnikateľov a podporovateľov vedy z radov verejnosti.

 

II.

Ciele činnosti a poslanie

Hlavným poslaním združenia je podpora neurovedného výskumu na Slovensku. Činnosť združenia je zameraná na dve hlavné oblasti:

 1. Oblasť osvety. Cieľom je popularizácia neurovied, zlepšovanie obrazu vedy v spoločnosti, vysvetľovanie významu vedy pre rozvoj a intelektuálny stav spoločnosti.
 2. Priama podpora vedy. Cieľom je podpora vedeckých aktivít, experimentov, publikácii a vedeckých pracovníkov, a to podpora formou materiálnej, finančnej a poradenskej pomoci.

Svoje ciele združenie realizuje prostredníctvom dobrovoľných členských príspevkov, darov, dotácii, sponzorských príspevkov a podielov z dane z príjmov.

 

III.

Členstvo

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia. Členstvo je individuálne a kolektívne. Riadnym členom sa môže stať každá osoba alebo firma, ktorá má záujem o podporu vedy, ak sa písomne prihlási za člena a prehlási, že súhlasí s poslaním a úlohami združenia. O prijatí rozhoduje Rada združenia.

 

IV.

Práva a povinnosti členov

Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia.

Členovia majú právo voliť do orgánov združenia a podieľať sa na činnosti združenia.

 

Zánik členstva

Členstvo v združení zaniká:

– úmrtím člena

– písomným prehlásením člena, že zo združenia vystupuje

– vylúčením člena

Vylúčený môže byť člen z vážnych dôvodov, najmä ak jedná v rozpore so stanovami, bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo z dôvodu pasivity a nečinnosti v združení. O vylúčení rozhoduje Rada, ktorá svoje rozhodnutie oznámi vylúčenému členovi písomne s udaním dôvodu vylúčenia. Proti rozhodnutiu Rady sa môže vylúčený člen odvolať k najbližšiemu Zhromaždeniu.

 

V.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú Zhromaždenie, Rada a Revízna komisia.

 

Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, tvoria ho všetci členovia združenia.

 • Do pôsobnosti Zhromaždenia patrí:
 • prijímať a meniť Stanovy združenia
 • prijímať a meniť Štatút združenia
 • voliť a odvolávať členov Rady a Revíznej komisie, volebný poriadok je upravený v Štatúte združenia
 • určovať hlavné smery činnosti združenia
 • schvaľovať správu o činnosti združenia a správu o hospodárení združenia
 • rozhodovať o odvolaní voči vylúčeniu člena
 • rozhodovať o zániku združenia a nakladaní s jeho majetkom po zániku združenia
 • rozhodovať o iných záležitostiach, ktoré si Zhromaždenie vyhradilo
 • Zhromaždenie sa schádza minimálne raz za 4 roky. Zvoláva ho Rada, a to písomne alebo e-mailom, najmenej 30 dní vopred.
 • Rada môže zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá Rada aj na žiadosť aspoň jednej tretiny členov, najneskôr do jedného mesiaca od predloženia písomnej žiadosti, doloženej podpismi. Rada oznámi termín mimoriadneho Zhromaždenia najmenej 15 dní pred týmto termínom, spolu s dôvodom jeho zvolania.
 • Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne polovica jeho členov.
 • Na odporučenie Rady je možné hlasovať aj korešpondenčným spôsobom. Pri korešpondenčnom spôsobe hlasovania je táto možnosť členom oznámená 2 týždne pred termínom Zhromaždenia, pričom je určený termín do ktorého musia byť návrhy doručené, minimálne však 3 dni pred termínom zasadnutia Zhromaždenia. Korešpondenčné návrhy sú považované za platné hlasy, započítavajú sa do uznášaniaschopnosti zhromaždenia.
 • Rozhodnutia Zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných a korešpondujúcich členov.
 • K uzneseniu o zmene stanov alebo zániku združenia sa vyžaduje súhlas dvoch tretín riadnych členov (prítomných a korešpondujúcich).

 

Rada je riadiacim orgánom združenia, tvoria ho členovia volení Zhromaždením.

 • Do pôsobnosti Rady patrí:
 • riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Zhromaždenia
 • voliť spomedzi členov Rady predsedu a podpredsedu združenia
 • rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia
 • rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia
 • rozhodovať o prijatí nových členov
 • pripravovať správu o činnosti združenia a správu o hospodárení, ktorú predkladá na schválenie Zhromaždeniu
 • rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Zhromaždenia, alebo ktoré si Zhromaždenie vyhradilo.
 • Rada za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu.
 • Rada sa schádza podľa potreby.
 • Rada má minimálne troch členov.
 • Počet členov Rady a ich právomoci upravuje Štatút združenia, ktorý po návrhu Rady schvaľuje Zhromaždenie združenia.
 • Rada je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov.
 • Rozhodnutia Rady sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním.
 • Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 • Rada môže rokovať aj prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie.
 • V prípade potreby môže, s výnimkou personálnych otázok, hlasovať per rollam.

 

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ju 3 členovia volení Zhromaždením.

 • Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Rade združenia.
 • Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť Zhromaždeniu.
 • Revízna komisia dozerá na dodržiavanie Stanov združenia a na súlad rozhodnutí Rady združenia so Stanovami a všeobecne záväznými predpismi
 • Revízna komisia posudzuje správu o činnosti združenia a správu o hospodárení združenia vypracovanú Radou pred tým, ako ju prijme Zhromaždenie

 

VI.

Zastúpenie združenia

 • Združenie zastupuje a jej menom jedná predseda. Je štatutárnym zástupcom združenia.
 • Predseda sa podpisuje tak, že k názvu združenia pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.
 • Predseda združenia sa môže nechať zastupovať podpredsedom alebo iným členom ustanoveným Radou. Svoje rozhodnutie vyjadrí predseda v písomnom splnomocnení, v ktorom určí aj rozsah a trvanie delegovaných právomocí. Osoby takto splnomocnené pripájajú k podpisu dodatok vyjadrujúci ich splnomocnenie.

 

VII.

Zásady hospodárenia

Majetok združenia tvoria :

 • dobrovoľné členské príspevky
 • dotácie, granty, sponzorské dary
 • podiel zo zaplatenej dane podľa Zákona o dani z príjmov
 • iné príjmy dosiahnuté v súlade so Stanovami a všeobecne záväznými predpismi

Majetok a príjmy združenia môžu byť použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

Spôsob nakladania so získanými prostriedkami upravuje Štatút združenia, ktorý po návrhu Rady schvaľuje Zhromaždenie združenia.

Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

 

VIII.

Štatút združenia

Štatút združenia určuje podrobnosti o úlohách, činnosti a vnútornej organizačnej štruktúre združenia. Štatút združenia určuje spôsob nakladania so získanými prostriedkami aj pravidlá iných činností, ktoré združenie vykonáva v súlade so zákonmi a Stanovami združenia.

 

IX.

Zánik združenia

Združenie zaniká:

 • zlúčením s iným združením
 • dobrovoľným rozpustením

O zániku združenia rozhoduje Zhromaždenie, pričom súčasne rozhoduje o použití jeho majetku.