Aktivity OZ

Najvýznamnejšou aktivitou združenia v súčasnosti je projekt Čuch a COVID-19, ktorý združenie zastrešuje a pomáha realizovať. Tento projekt je príspevkom ku snahe lepšie pochopiť a minimalizovať dopady vírusovej pandémie.

Súbežne s tým združenie stále pomáha pri operatívnych nákupoch materiálu pre vedecké experimenty, ktorý z rôznych príčin nemôže byť nakúpený z financií pracoviska.

Počas svojej pomerne krátkej existencie sa členovia združenia podieľali na spoluorganizovaní významných vedeckých podujatí:

  • 93. Fyziologické dni v spolupráci s LF UPJŠ a NbÚ SAV v Košiciach
  • Medzinárodné sympózium o experimentálnej a klinickej neurobiológii
  • Súťaž mladých neurovedcov venovanej pamiatke prof. Jozefa Maršalu, DrSc.
  • Združenie sa prostredníctvom svojich členov podieľa aj na organizácii vedeckých kaviarní v Košiciach, ktoré sa už stali súčasťou kultúrneho života mesta Košice.

Vďaka pomoci združenia bolo možné zorganizovať aj Slávnostný seminár k 40. výročiu existencie NbÚ SAV v Košiciach.

Počas problematického obdobia roku 2018, kedy nebolo možné kvôli problémom s transformáciou SAV čerpať finančné prostriedky pomohlo združenie udržať prevádzku Neurobiologického ústavu uhradením faktúr potrebných pre každodennú činnosť ústavu, vrátane nákupov krmiva a materiálu pre laboratórne zvieratá.

V roku 2020 pomáha združenie pri príprave 9. Medzinárodného sympózia o experimentálnej a klinickej neurobiológii.